« Go Back

Kajora

Pedigree Gallery

Arabian Horse Pedigree for KAJORA
NEGATIV RASB*377 Grey 1945 NASEEM RASB*5 Grey 1922
SKOWRONEK GSB*552 Grey 1909
NASRA GSB*532 Bay 1908
TARASZCZA RASB*108 Grey 1937
ENWER BEY PASB*78 Grey 1923
GAZELLA II PASB*112 Bay 1914
*NABORR AHR*25472 Grey 1950
LAGODNA RASB*167 Grey 1939 POSEJDON PASB*332 Grey 1916
IBRAHIM PASB*407
NAJADA PASB*489 1906
OBRA PASB*569 Grey 1933
HARDY PASB*130 Bay 1926
IKWA PASB*149 Grey 1927
KABORR+++ AHR*69270 Grey 1970
ADIBIYEZ++ AHR*11933 Bay 1957 ZITEZ AHR*4977 Chestnut 1948
*WITEZ II AHR*3933 Bay 1938
RABKHAL AHR*1402 Chestnut 1937
ADIBIYEH AHR*2217 Bay 1942
BAKIR AHR*880 Bay 1932
*ANA AHR*518 Bay 1920
BINT KHOLAMEH AHR*20176 Chestnut 1961
KHOLAMEH AHR*5645 Chestnut 1949 WARDAMAR ALLA AHR*2539 Chestnut 1943
ALLA AMARWARD AHR*1140 Chestnut 1935
KONTESSA LEE AHR*1624 Chestnut 1939
KHOLEY AHR*716 Grey 1929
*NURI PASHA AHR*517 White 1920
*ANA AHR*518 Bay 1920
KAJORA AHR*224546 Bay 1979 
AQUINOR PASB*1408 Grey 1951 MIECZNIK PASB*273 Grey 1931
FETYSZ PASB*97 Grey 1924
KOALICJA PASB*186 Grey 1918
AMNERIS PASB*939 Grey 1940
AMURATH-SAHIB PASB*497 Grey 1932
ELSISSA PASB*75 Grey 1930
EXELSJOR SAHR*26 Grey 1963
ELEONORA PASB*1028 Bay 1944 WITRAZ PASB*901 Bay 1938
OFIR PASB*573 Bay 1933
MAKATA PASB*248 Grey 1931
ZMORA PASB*826 Bay 1937
CAID PASB*43 Chestnut 1926
BAD PASB*27 Bay 1929
*EDJORA++ AHR*94009 Grey 1968
PIETUSZOK PASB*2033 Bay 1954 PRIBOJ RASB*313 Chestnut 1944
PIOLUN RASB*75 Chestnut 1934
RISSALMA RASB*64 Chestnut 1932
TAKTIKA RASB*254 Bay 1943
TAKI PAN RASB*105 Bay 1937
KRONA RASB*164 Chestnut 1939
EDESSA SAHR*22 Bay 1961
ELLORA PASB*1388 Bay 1950 WITRAZ PASB*901 Bay 1938
OFIR PASB*573 Bay 1933
MAKATA PASB*248 Grey 1931
ELZA PASB*921 Bay 1942
RASIM PIERWSZY PASB*798 Bay 1937
EL-ZABIBE PASB*849 Grey 1938

Copyright © 1996-2018 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.
 
 

Kaborr+++ x Edjora++ | 1979 Bay Mare |